Souhlas se zpracováním osobních údajů VACPick.com

Uživatel serveru VACPick.com (dále jen „Server“) dostupný z internetové adresy (URL) https://www.VACPick.com, které poskytuje společnosti RealityInt.cz, IČ: 24266931, DIČ: CZ 24266931 se sídlem Václavské nám. 66, Praha 1, 110 00 (dále jen “Správce”) jako provozovateli Serveru, své osobní údaje a další data, uděluje tímto Správci svůj výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.

Uživatel poskytuje Správci osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, a další data, a to zejména za účelem kontaktování. Uživatel pak dále vyslovuje souhlas s tím, že Správce je oprávněn tyto osobní údaje těmto subjektům, dle volby Uživatele, předat. Uživatel také souhlasí s tím, že Správce je oprávněn (nikoli povinen) tyto osobní údaje předat třetí osobě, zpracovateli ve smyslu § 4 písm. k) zákona o ochraně osobních údajů, a to spolupracující se Správcem v oblasti poskytování úvěrů, realitní činnosti, poskytování pojištění a dodávání energií. Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Správci na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Správce admin@vacpick.com odvolat. Správce postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.Consent to the processing of personal data by VACPick.com


The user of the VACPick.com server (hereinafter referred to as the “Server”) is available from the Internet address (URL) https://www.VACPick.com, which is provided by RealityInt.cz, IČ: 24266931, DIČ: CZ 24266931 with its registered office at Václavské nám. 66, Prague 1, 110 00 (hereinafter referred to as the “Administrator”) as the operator of the Server, its personal data and other data, hereby grants the Administrator its express consent to the provisions of Section 5 of Act No. 101/2000 Coll., On Personal Data Protection and certain laws, as amended (hereinafter referred to as the “Personal Data Protection Act”), with the processing of personal data and other data provided by the user.

The User provides the Administrator with personal data in the range of name, surname, e-mail address, telephone contact, and other data, in particular for the purpose of contacting. The User further agrees that the Administrator is entitled to transfer these personal data to these entities, at the option of the User. The User also agrees that the Administrator is entitled (not obliged) to transfer this personal data to a third party, the processor in the sense of § 4 letter. k) of the Personal Data Protection Act, cooperating with the Administrator in the area of ​​providing loans, real estate activities, providing insurance and energy supply. The User provides consent to the processing of data for an indefinite period of time, provided that the User may revoke his consent free of charge at any time at the Administrator's address admin@vacpick.com. The controller processes personal data in accordance with Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Regulation on Personal Data Protection), Act No. 101 / 2000 Coll., On the protection of personal data and the Act which replaces this Act in terms of the implementation of the above regulation, Act No. 480/2004 Coll., On certain information society services, Act No. 127/2005 Coll., On electronic communications and other legislation governing the protection of personal data.